ดาวน์โหลดโปรแกรม
NOCOPY

# ไฟล์ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
00 pdf
00 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน pdf
00 pdf
00 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบีบนราษฎร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2561 pdf
00 ประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card ) pdf
00 Q&A.jpg ปัญหาที่พบบ่อย jpg
2. ไฟล์ติดตังโปรแกรมNOCOPY64bit ZIP
3. ไฟล์ติดตังโปรแกรมNOCOPY32bit ZIP
4. Microsoft .Net Freamwork ZIP
5. คู่มือการติดตั้ง PDF
6. คู่มือการใช้งาน PDF
7. แผ่นพับ(Front) JPG
8. แผ่นพับ (Inner) JPG
9. video การใช้งานโปรแกรม(Soundtrack) MP4
10. video การใช้งานโปรแกรม(Subtitle) MP4
11. video สำเนาไม่ใช้ สพร. MP4
11. MV ยกเลิกสำเนา สพร. MP4
วันที่เริ่มต้น 16 กันยายน 2562